ZŠ a MŠ Březová
Březová, okres Opava

Platby v MŠ

Platba

Od 1.9.2014 je zřízena možnost bezhotovostní platby 

na č. účtu: 107-4812120217/0100

Do kolonky "Zpráva pro příjemce" uveďte, prosím, jméno, příjmení dítěte a účel platby - např. školné 9/2015, plavání apod.

Neuvádějte prosím jen své jméno, mnohdy se liší od vašeho dítěte a je pak problém toto dohledat. Doporučujeme nastavit si trvalý příkaz k úhradě (září - červen).

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava podle norem.

V MŠ se děti mají možnost stravovat polodenně či celodenně.

Stravné lze platit bankovním převodem, v hotovosti nebo souhlasem k inkasu. 

Při svolení k inkasu je třeba nahlásit číslo účtu vedoucí ŠJ (p. Kamila Brožová) a zřídit si v peněžním ústavu souhlas k inkasu s limitem 850,- na jedno dítě. 

Prosíme, platby provádějte nejpozději do 15. dne daného měsíce.

Cena: do 7 let - 36,- nad 7 let - 37,-

AKTUALIZACE: Školní rok 2021/2022 - změna úplaty za předškolní vzdělávání: 350,-Kč/měsíc (neplatí předškoláci).

Důvodem je zvýšení provozních a neinvestičních výdajů – voda, osvětlení, plyn, spotřební materiál aj. 

---------------

 

Měsíční výše úplaty je stanovena na částku 300,- Kč od září do června. V době prázdnin se krátí podle počtu dnů provozu MŠ.
Splatnost úplaty je vždy do 15. dne stávajícího měsíce.​​ 

Osvobozeni od úplaty jsou děti v posledním ročníku MŠ před nástupem školní docházky (nejvýše po dobu jednoho školního roku, pouze ve škol. roce, kdy se dítě vzdělává v posledním ročníku MŠ poprvé. Děti se zdravotním postižením se vzdělávají v MŠ bezúplatně).

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím účel, příjmení a jméno dítěte (příjmení se může lišit s vaším a je již těžko dohledatelné), př.: Školné Stix Markéta.

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole k 1. 3. 2018

Obsah : Čl. 1 Předmět úpravy
Čl. 2 Plátci
Čl. 3 Měsíční výše úplaty
Čl. 4 Snížení úplaty v období omezení nebo přerušení provozu
Čl. 5 Snížení či prominutí úplaty
Čl. 6 Osvobození od úplaty
Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty, sankce
Čl. 1

Předmět úpravy

(1) Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

(2) Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

(3) Podle § 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitel. Podmínky úplaty, splatnost úplaty, osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty upravuje § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. v platném znění.

Čl. 2

Plátci

(1) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

(2) Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku mateřské školy.

(3) Děti s polodenní docházkou (max.6,5 hod denně) hradí úplatu ve výši 2/3 celkové částky.

(4) Bezúplatnost předškolního vzdělávání podle §123, odst.2 školského zákona se vztahuje na děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. (týká se i dětí s odkladem školní docházky).

Čl. 3

Měsíční výše úplaty

(1) Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání zapsaného dítěte činí 300,- Kč za příslušný kalendářní měsíc pro daný školní rok

(2) Je-li dítě přijato dodatečně a nastoupí do vzdělávání v průběhu měsíce, vypočítává se úplata následovně. Stanovená částka 300,-Kč se vydělí počtem dnů v měsíci a výsledek se vynásobí počtem dnů, které dítě bude skutečně mateřskou školu navštěvovat.

Čl. 4

Snížení úplaty v období omezení nebo přerušení provozu

(1) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, které je v kalendářním měsíci delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata, stanovená plátci podle čl. 3 této informace

za uvedený měsíc krátí v poměru odpovídajícímu počtu vyučovacích dnů přerušení nebo omezení provozu mateřské školy vůči celkovému počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci.

(2) Stanovenou výši úplaty v případě přerušení provozu mateřské školy podle odst. 1 tohoto článku ředitel školy pro plátce zveřejní na přístupném místě v mateřské škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele školy o přerušení nebo omezení provozu.

Čl. 5

Snížení či prominutí úplaty

(1) Na základě písemné žádosti plátce o snížení či prominutí úplaty doručené řediteli školy, může ředitel v odůvodněných případech rozhodnout o snížení základní částky, popřípadě o prominutí úplaty.

(2) Při rozhodování o snížení či prominutí úplaty za předškolní vzdělávání bude ředitel školy přihlížet zejména k tomu, zda se jedná o děti se sociálním znevýhodněním.

Čl. 6

Osvobození od úplaty

Od úplaty je osvobozen:

(1) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

(2) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

(3) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

(4) nárok na osvobození od úplaty (podle čl. 6, bodu 2-4 této informace) prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání dávky na začátku období, na něž se příplatek přiznává a dále vždy v příslušném čtvrtletí.

Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty, sankce

(1) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud si zákonný zástupce dítěte nedohodne s ředitelem jinou splatnost úplaty.

(2) Ředitel školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

(3) Snížení, prominutí nebo osvobození od úplaty je platné vždy od 1. dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém plátce o snížení, prominutí nebo osvobození požádá a tuto skutečnost řediteli školy prokáže. V opodstatněných případech vydá ředitel školy Rozhodnutí o osvobození, prominutí či snížení úplaty za předškolní vzdělávání.

(4) Plátce uhradí úplatu převodem na účet školy v předem stanoveném termínu.

(5) Pokud plátce opakovaně nehradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou nebo jinou pověřenou osobou jiný termín úhrady, bude dle § 35 školského zákona ukončeno dítěti předškolní vzdělávání.

Tyto informace jsou celoročně zveřejněny na informačních nástěnkách v šatnách dětí a webových stránkách školy. Potřebné změny pro nový školní rok prováděny vždy k 30. 6. končícího školního roku.

V Březové dne: 1. 3. 2018

Svátek a výročí

Svátek má Věroslav

Zítra má svátek Viktor

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den mléčné čokolády

Aktuální počasí

dnes, úterý 27. 7. 2021
déšť 27 °C 16 °C
středa 28. 7. déšť 24/15 °C
čtvrtek 29. 7. jasno 25/13 °C
pátek 30. 7. slabý déšť 26/16 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


Všichni se tu známe jménem
Dětmi jsme jen jednou