ZŠ a MŠ Březová
ZŠ a MŠ Březová, okres Opava

Školní řád

Školní řád a povinnost předškolního vzdělávání


Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Opava,

příspěvková organizace

Březová 78, 747 44 Březová

 

Školní řád

Mateřská škola Březová

Vydal :

ředitel Základní školy a Mateřské školy Březová, okres Opava, příspěvková organizace

Účinnost :

od 1. září 2020

Projednáno

pedagogickou radou: 24. 8. 2019 projednáno, 16. 9. 2019 schváleno

Informace

zákonným zástupcům dětí podána: 19.8.2020, 8. 9. 2020, 10. 9. 2020

.............................................

Mgr. Petr Očadlík

ředitel školy

 

V souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vydává ředitel školy školní řád MŠ, který upravuje:

 

Obsah:

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci mateřské školy

a) práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

b) práva zákonných zástupců

c) povinnosti zákonných zástupců

d) povinné předškolní vzdělávání

e) pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců dětí se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci

2. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

a) režim provozu a organizace vzdělávání v MŠ

b) docházka a způsoby omlouvání dětí

c) upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské

škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

d) organizace školního stravování dětí a rozsah služeb

e) postup při odhlašování v případě nepřítomnosti v MŠ, úhrada stravného

f) způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání, výchovných

problémech,zdravotním stavu

g) podmínky pro úhradu úplaty v mateřské škole

h) upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

b) úrazy

c) ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

4. Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy ze strany dětí a zák. zástupců

a)chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

b)povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkemškoly při jejich pobytu v MŠ

5. Závěrečná ustanovení

a) účinnost a platnost školního řádu

b) změny a dodatky školního řádu

c) seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení

a) práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítěmá právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti dle školního vzdělávacího programu
 • na rozvoj osobnosti podle rozumových a fyzických předpokladů
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
 • na poskytování speciální péče v rámci možností školy, jestliže se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
 • na rozvíjení zájmů dětí a nadání
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ
 • na přiměřený odpočinek, volný čas a hru

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svoboda Úmluva o právech dítěte.

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto škol.řádu.

b) práva zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 • účastnit se adaptačního programu v MŠ
 • na ochranu osobních údajů a diskrétnost týkající se osobního a rodinného života

c) povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu bylo čistě a vhodně upravené
 • informovat neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte,

o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 • oznamovat MŠ ostatní údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně (§ 28, odst. 2) pro vedení školní matriky
 • při předávání dítěte v mateřské škole informovat přejímající učitelku o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání
 • na vyzvání zástupce pro předškolní vzdělávání (dále jen pšv.) MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • respektovat povinnost předškolního vzdělávání dětí, které dosáhnou pěti let věku před začátkem následujícího školního roku
 • dodržovat postup při uvolňování a omlouvání dítěte, dokládat důvody nepřítomnosti -viz.níže (týká se dětí s povinnou předškolní docházkou)

d) povinné předškolní vzdělávání

 • Vlastní předškolní vzdělávání je povinné od 1.9.2017. Prvním krokem je přihlášení a zápis do MŠ (týká se dětí, které ještě MŠ nenavštěvovaly). Tyto pětileté děti mají přednostní právo na umístění v MŠ. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a tato povinnost trvá do zahájení povinné školní docházky.
 • Způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

a) plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky dítěte

Zákonní zástupci těchto dětí jsou zejména povinni

 • formou pravidelné docházky zajistit povinné předškolní vzdělávání dětí, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájením povinné školní docházky.

S povinností předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky jsou spojena následující pravidla:

 • dítě plní povinnou předškolní docházku v pracovních dnech, v době školních prázdnin je docházka dobrovolná
 • pravidelná denní docházka je stanovena na dobu nejméně 4 nepřetržitých hodin, a to: začátek 7:30 - konec 11:30 hodin
 • zákonný zástupce při předem známé nepřítomnosti dítěte je povinen požádat o uvolnění dítěte ze vzdělávání (dobu a důvod uvolnění)
 • zák. zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání:

a) nepřítomnost oznámí osobně, telefonicky první den nepřítomnosti nejlépe učitelce MŠ (ta udělá záznam nepřítomnosti do docházky - stravování)

b) zák. zástupce omlouvá nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den po ukončení nepřítomnosti předáním omluveného listu (začátek, konec, důvod nepřítomnosti) učitelce - formuláře nově v deníku předškoláka

c) zást. pro předškolní vzdělávání je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy písemnou formou

Výhoda, která vzniká rodičům předškoláků - neplatí školné ani při odkladu školní docházky

b) forma individuálního vzdělávání (povinnost zajistit po třech měsících účast dítěte na ověření dovedností a vědomostí)

 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání
 • pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit řediteli školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, (lze při neobsazené kapacitě přijmout také v průběhu roku).
 • plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit řediteli školy i v průběhu školního roku

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

důvody pro individuální vzdělávání, vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách školy

 • ředitel školy, nebo zástupce pro předškolní vzdělávání doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle RVP PV a ŠVP PV),
 • úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena v domluveném termínu listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín může být stanoven
 • ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů.
 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
 • Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola:
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

e) základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci, jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy

b) řídí se školním řádem mateřské školy

c) vzájemné vztahy jsou založeny na základě oboustranné slušnosti, ohleduplnosti,důvěry

a porozumění, vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat

d) řeší jakékoliv podezření na špatné zacházení, tělesné tresty či týrání dětí s vedením školy, resp. s odpovědnými orgány (soc. pracovnice, Policie ČR)

2. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

a) režim provozu a organizace vzdělávání v MŠ

Ø provoz mateřské školy je celodenní s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16:00 hodin

od 6:30 do 7:00 a od 15:00 do 16:00 je provoz MŠ soustředěn do1. či 2. třídy - ( týká se Bř 78 - k rozeznání slouží inf. cedulky)

v době od 7:30 do 15:00 probíhá ve všech třídách výchovně vzdělávací činnost:

6:30 - 9:30 doba určená pro příchod dětí (nejlépe do 8 hod), volné spontánní a zájmové aktivity zaměřené především na hry, individuální péči,činnosti a aktivity řízené učitelkami, ranní cvičení, přesnídávka dětí

9:30 - 11:30hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

(při vhodném počasí se prodlužuje - i odpoledne)

11.30 - 12:00 oběd a osobní hygiena dětí

12:00 - 14:00 relaxační chvilka (literární, hudební), odpolední odpočinek respektující

Rozdílnépotřeby dětí, individuální aktivity pro děti s nižší potřebou spánku

14:00 -14:30 hygiena, svačinka

14.30 -16.00doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci,volné činnosti a

aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,

individuální péči,v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

nebo v prostoru před MŠ

Ø vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících (dvě třídy v kmenové škole, jednatřída- odloučené pracoviště), přičemž do jedné třídy MŠ lze zařadit dětiz různých ročníků.

 • hlavní vchody se z bezpečnostních důvodů uzamykají: 8:15 - 11:30 hod a 12:30 - 14:00 hod. (MŠ 78 po celou dobu, k ohlášení slouží nově tzv ,,bzučák")
 • po obědě si rodiče vyzvedávají dítě v době od 11:50 do 12:10 hod, s učitelkou lze domluvit jiný čas odchodu
 • z provozních či organizačních důvodů lze děti spojovat - rodiče jsou informováni o změně - upozorněním na dveřích
 • v měsících červenci a srpnu je z důvodu předpokládaného nižšího počtu dětí v provozu jen hlavní budova - MŠ Březová 78. Ve výjimečných případech lze provoz přesunout do MŠ 4. Také v průběhu roku (vedlejší prázdniny, vysoká nemocnost) může ředitel školy stanovený provoz omezit do hlavní budovy. Rozsah omezení oznámí zástupce pro pšv. zákonným zástupcům dětí neprodleně po projednání rozhodnutí.
 • Mateřská škola může organizovat bez přerušení vzdělávání školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto akcí, výletů informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

b) docházka a způsoby omlouvání dětí

 • předem známou nepřítomnost dítěte oznámit včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu osobně, telefonickou nebo písemnou formou mateřské škole, nejlépe učitelce ve třídě, do které dítě dochází
 • v případě nemoci nebo úrazu, pro které dítě nemůže do MŠ, oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte (osobně, telefonicky nebo písemně)
 • nepřítomnost dítěte omlouvá zák. zástupce nejlépe učitelce ve třídě, písemně pak na omluvném listě, který předloží po skončení absence dítěte (pís. omluvenka se týká pouze dětí s povinnou předškolní docházkou).Důvody nepřítomnosti dítěte je povinen doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, je docházka dětí dobrovolná.
 • ve výjimečných případech může učitelka po dohodě s řed. školy požadovat omluvenku od ošetřujícího lékaře
 • pokud se dítě neúčastní předškolního vzdělávání bez omluvy déle než 2 týdny - více viz. Podmínky pro ukončení předškolního vzdělávání

c) upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě po jeho převlečení
 • v šatně učitelce MŠ, přičemž předávací zónu tvoří vstup ze šatny do příslušné třídy, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě MŠ nenese odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Je nepřípustné, aby dítě docházelo do MŠ bez doprovodu zák. zástupce nebo jím pověřené osoby (dále jen zák. zástupci)
 • Je vhodné přivádět děti do MŠ do 8:00 hod-pozdější příchod nedává dětem dostatečný prostor ke hře, skupinovým, individuálním aktivitám, přípravu na výchovně-vzdělávací proces.
 • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě MŠ, a to v době určené mateřskou školou

k přebírání dětí. Zák. zástupci po předání dětí učitelkou již nesou odpovědnost za dítě

(v prostorách MŠ, školní zahradě, prostoru před MŠ apod.).

 • V případě pořádání akcí v areálu školy odpovídají za děti učitelky do doby ukončení oficiálního programu; po jeho skončení přebírají odpovědnost za děti jejich zák. zástupci.
 • V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu
 • v MŠ, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.
 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu (osoby) pro přebírání a předávání dítěte při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce v příslušné třídě mateřské školy. Předat dítě po ústní domluvě nebo telefonické žádosti není možné. V případě vyzvedávání osobou, která není zapsána na formuláři, je nutné mít od zák. zástupce čestné prohlášení o vyzvednutí dítěte. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno zák. zástupcem.
 • Dítě nebude vydáno zák. zástupcům ani osobám pověřeným k vyzvedávání pro podezření z použití omamných návykových látek (drogy, alkohol). V případě konfliktu bude povolána Policie ČR, příp. odbor péče o dítě.
 • U rozvedených rodičů žádáme o předložení rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče s nabytím právní moci a číslem rozsudku (ověřená kopie bude uložena v matrice dítěte) a umožnění styku druhého zák. zástupce s dítětem. V případě, kdy není určena doba styku druhého rodiče s dítětem (domluva rodičů) předloží osoba, která má dítě v péči písemné pověření o vyzvednutí druhým rodičem
 • V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončené provozní doby je tato skutečnost považována za porušení ŠŘ, je důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ

a bude oznámena orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a zřizovateli.

 • V případě nevyzvednutí dítěte zák. zástupcem (pověřenou osobou) z MŠ je postup následující:
 • učitelka vyčká 15 minut po skončení provozní doby MŠ
 • pokusí se zák. zástupce (pověřenou osobu) kontaktovat telefonicky
 • informuje zást. pro pšv. (ředitele školy).
 • V případě neúspěšného kontaktování zák. zástupce se pedagogický pracovník řídí postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na OÚ, popřípadě se obrátí na obvodní oddělení Policie ČR. Pedagogický pracovník jepovinen dále vykonávat dohled nad dítětem v objektu MŠ (viz. §5 vyhlášky č.14/2005 Sb.)
 • V případě, že zák. zástupce (pověřená osoba) nebude schopna ze závažných důvodů (dopravní zácpa, nehoda, zdravotní obtíže...) zajistit včasné vyzvednutí dítěte z MŠ, oznámí tuto skutečnost neprodleně MŠ (na tel. číslo - 556307042, 739302361).

d) organizace školního stravování dětí a rozsah služeb

 • Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna při ZŠ Březová. Při přípravě jídel postupuje podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
 • Jídelní lístek je vyvěšen v šatnách dětí a také na webových stránkách školy. Je sestavován v souladu s předpisy tak,aby složení stravy odpovídal ustanoveným normám, je zpracován na týden dopředu. Jeho součástí je seznam alergenů, která jídla obsahují. Vysvětlivky k alergenům jsou trvale vyvěšeny u jídelníčku. Potřebné informace podá vedoucí ŠJ osobně nebo na tel.556307013)
 • Připravená jídla jsou z výdejen vydávána do jednotlivých tříd mateřské školy, ve kterých probíhá vlastní stravování dětí.
 • Školní jídelna připravuje stravu v podobě:dopolední přesnídávka - oběd - odpolední svačinka.Rozsah stravování dítěte je stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, odebírá dítě jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

V průběhu denního pobytu v MŠ se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

08:30 - 08:45 dopolední přesnídávka

11:30 - 12:00 oběd

14:00 - 14:30 odpolední svačiny

V rámci "pitného režimu" mají děti v průběhu denního pobytu v MŠk dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti konzumují nápoje v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

e) postup při odhlašování v případě nepřítomnosti v MŠ, přihlašování, úhrada stravného

 • Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti zajistí MŠ automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.
 • Přihlašování a odhlašování dětí:

- v pondělí do 7:00 hodin - osobně, telefonicky nejlépe učitelkám ve třídě svého dítěte

- následující dny nejpozději do 12:00 hodin předešlého dne - osobně, telefonicky, SMS

 • Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve výdejně MŠ v době 11.15 - 11.45 hodin stravu, na kterou by mělo dítě tento den nárok (za dotovanou cenu). Stravu bude podána v jednorázových boxech.
 • Další dny musí být dítě ze stravy odhlášeno, jinak mu bude účtována plná cena stravy platná pro jeho stravovací kategorii.
 • Pokud dítě odchází po obědě domů, má možnost si odpolední svačinu odebrat při obědě. Pro případ, kdy je svačinka v tekuté podobě, si musí donést vlastní nádobku.
 • Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

- úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce

v hotovosti, převodem na účet nebo souhlasem k inkasu. Při svolení k inkasu je třeba nahlásit číslo účtu vedoucí ŠJ a zřídit si v peněžním ústavu souhlas k inkasu s limitem 850,- Kč na jedno dítě

- zástupce pro pšv. může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

f) konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a po ukončení denního vzdělávání informovat u učitelky vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě,do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (Školní vzdělávací program je volně přístupný na nástěnce v šatnách mateřské škole).
 • Zástupce pro pšv. nejméně jednou za pololetí školního roku svolává třídní schůzky,

na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit se zástupcem pro pšv. nebo s učitelkou vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte (konzultace vých. vzdělávacích problémů, péče o děti se spec. vzdělávacími potřebami apod.)

g) podmínky pro úhradu úplaty v mateřské škole

 • bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní ve škol. roce,ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku MŠ (platí také pro OŠD)
 • zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

- úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce

nejlépe bezhotovostním převodem na účet školy (jméno + přímení dítěte + účel - školné)

 • zástupce pro pšv. může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

h) upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

ředitel školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel.

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 • v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla tohoto školního řádu, může ředitel rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ.

Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 • pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitel školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte MŠ.

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování

 • v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo školní stravování dle tohoto školního řádu, může ředitel školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu nehrazení stanovených úplat.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 • K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na jednu učitelku připadat:

- 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.

- 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého

až pátého stupně nebo děti mladší tří let, nejvyšší možné navýšení o 11 dětí.

 • Při zvýšení počtu dětí (viz.výše), při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí zástupce řed. pro pšv. k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu ke škole.

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích:

 • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
 • vozovku přechází skupina pouze, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagog. doprovod zastavovací terč

b) pobyt dětí v přírodě - využívají se pouze známá bezpečná místa

 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c) rozdělávání ohně

 • pouze při mimoškolních akcích, které pořádá MŠ typu dětského dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí
 • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
 • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
 • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
 • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách nebo ve venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují učitelky MŠ prostory, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí
 • a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

e) pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při manipulaci s nástroji,které by mohly děti zranit(ostré nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy

f) ostatní

 • pro návštěvy v době uzamčení budov jsou k dispozici zvonky na hlavních vchodech do budov
 • zák zástupci ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách MŠ kromě prostor určených k převlékání dětí
 • pokud zák. zástupce využívá adaptačního programu, musí se vždy předem domluvit s uč.ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti
 • z bezpečnostních důvodů a důvodů ochrany zdraví a majetku MŠ platí zákaz vstupu cizím osobám do budovy MŠ bez vědomí vedení školy
 • V objektu MŠ je zakázáno:

- kouřit, či používat návykové látky

- vodit jakákoliv zvířata (výjimku tvoří akce pořádané školou)

 • zák. zástupci odpovídají za obsah šatních skříněk svých dětí (nevhodný obsah - ostré předměty, cennosti, peníze, hračky apod.)
 • v době realizace zájmových kroužků přebírá odpovědnost za děti osoba určená pro vedení tohoto kroužku
 • do MŠ lze přivést pouze dítě zdravé, které nejeví příznaky onemocnění či infekce
 • příznaky nemocí (silný kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí, apod.) -vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí, ale i personálu MŠ, má učitelka při ranním předávání právo nepřevzít dítě a příp. doporučit návštěvu lékaře k doložení zdravotní způsobilosti dítěte
 • krátkodobá nepřítomnost - dítě přijato bez lékařského ošetření
 • rodiče jsou povinni informovat pedagoga o jakýchkoliv skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte - infekční onemocnění, zdravotní potíže, změna zdravotní způsobilosti - oznámí tuto skutečnost neprodleně MŠ. Zamlčování zdravotního stavu dítěte je považováno za porušení školního řádu.
 • při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, průjem, ...) či výskytu infekčního onemocnění jsou rodiče neodkladně informováni a jejich povinností je si dítě co nejdříve vyzvednout
 • léky dětem v MŠ nepodáváme (masti, kapky, sirupy..)
 • V případě výskytu vši dětské u svého dítěte neprodleně ohlásit tuto skutečnost učitelce MŠ, aby bylo možné podniknout nutná opatření,zbavit děti vší je povinnost rodičů. V případě, že zák. zástupci opakovaně posílají do kolektivu neodvšivené dítě, bude o této skutečnosti informován příslušný orgán sociální péče.
 • učitelky dbají na dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku
 • dbají na dodržování pitného režimu dětí, doby stravování a spánku
 • přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz, inverze).

b) úrazy

 • v případě školního úrazu je povinností učitelky zajistit prvotní ošetření dítěte, dle závažnosti následné lékařské ošetření či vyšetření
 • učitelka, která v době úrazu zajišťovala pedagog. dozor nad dětmi, neodkladně vyrozumí zák. zástupce dítěte, dle potřeby zajistí vyzvednutí dítěte
 • informuje zást. pro pšv.,ředitele školy
 • provede zápis do knihy úrazu, popř. vyplní záznam o úrazu

c) ochrana před soc. patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.
 • v rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu
 • učitelky MŠ sledují případné deformující vztahy mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující projevy již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních
 • důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci a mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci dětí

4. Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy

a) Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

Ø při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami,nábytkemv herních koutcích či prostorách MŠ a školní zahrady a záměrně je nepoškozovaly

b) Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 • po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce MŠ
 • pobyt dětí se zák. zástupci na školní zahradě je bez přítomnosti učitelky MŠ zakázán

5. Závěrečná ustanovení

a) účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a je účinný

od 1. 9. 2020. Současně s tím pozbývá platnost a účinnost předešlý školní řád.

Školní řád je doplněn o dodatek (COVID 19), rodiče jsou seznámeni a dodatek podepsali.

b) změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

c) seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

1)Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

2) Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

3) O vydání a obsahu školního řádu informuje MŠ prokazatelně zákonné zástupce dětí vyvěšením jednoho výtisku zákonným zástupcům v šatnách dětí, při každé změně a na začátku školního roku.

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byla prokazatelně seznámena se školním řádem mateřské školy, který nabyl účinnosti od 1. 9. 2020:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Svátek a výročí

Svátek má Lumír

Zítra má svátek Bedřich

Aktuální počasí

dnes, neděle 28. 2. 2021
zataženo 4 °C -1 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

podzim 2019


Všichni se tu známe jménem